خانواده آسمانی / مطالب مذهبی • مطالب دینی

دعا و ذکرهای مجرب / خانواده آسمانی

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

دعایی که خداوند خود را بدان تمجید و بزرگ کردن و ستودن دانسته است

دعایی که خداوند خود را بدان تمجید و بزرگ کردن و ستودن دانسته است

حـضـرت صـادق (ع ) فـرمـود: هـمـانـا بـراى خـداى عـزوجـل در شـب سه ساعت است و در روز سه ساعت كه خود را در آن تمجيد كند، پس نخستين سـاعـتـهـا از روز آن ساعت است كه خورشيد در جانب مشرق باشد و باندازه اى كه در عصر بـه غـروب مـانـده اسـت (به وقت نماز ظهر مانده باشد) و تا هنگام نماز اولى (يعنى نماز ظـهـر) ادامـه يـابـد، و نـخـسـتـيـن سـاعتهاى شب ثلث آخر شب است تا زدن سپيده (كه در اين ساعات خداوند خود را تمجيد كند و) فرمايد: